Skip to main content

ThermiaHirsi Oy, REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: ThermiaHirsi Oy
Osoite: Näverintie 5, 93600 Kuusamo
Puhelin: 0400212565
Sähköposti: myynti@thermiahirsi.fi
Internet: thermiahirsi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Jukka Mursu
Postiosoite: Näverintie 5, 93600 Kuusamo
Sähköpostiosoite: jukka.mursu@thermiahirsi.fi

3. Rekisterin nimi
ThermiaHirsi Oy:n asiakas‐ ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, asioinnin, tilausten, laskutuksen, perinnän, raportoinnin,
markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
Rekisterissä käsiteltäviä osto‐ ja asiointitietoja voidaan käyttää myös markkinointitoimenpiteiden sekä
asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään lisäksi tapahtumien yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilöt, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat ThermiaHirsi Oy:n asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita, asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöitä tai työntekijöitä, rekisterinpitäjään yhteydessä olleita henkilöitä, ThermiaHirsi Oy:n verkkosivuston vierailijoita tai markkinointiluvan antaneita.
Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta
tarpeellisia tietoja:
Asiakkuuteen liittyvät perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä tilaukseen ja asiakkuuden hoitoon liittyvät muut tiedot.
Yhteydenotot asiakaspalveluun, yhtiön työntekijöihin ja palveluihin sekä asiointitiedot yhtiön verkkosivustolla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot. Rekisteri ei sisällä arkaluonteisena pdettävää tietoa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
Henkilöltä itseltään yhteydenoton yhteydessä, ostotapahtuman yhteydessä sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden (mm. jälleenmyyntiedustajat) sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta, sekä kohdennetun ja kiinnostavan sisällön tuottamista rekisteröidyille. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Arkistossamme on tilauksiin liittyviä tietoja.
Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja
salasana järjestelmään. Tiedot kerätään dokumentteihin ja tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja
muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen jukka.mursu@thermiahirsi.fi otsikolla “Henkilötietojen tarkastuspyyntö”.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto‐oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun
syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.